#004 O.M. 665 Smm Superba (1929) - Lorenzo & Mario Turelli (I)